Jaunumi

Tabakas industrijas SHUANGXI un XISHANGXI preču zīmes atzītas kā sajaucami līdzīgas to ierobežotās pieejamības dēļ

Esam veiksmīgi pārstāvējuši mūsu klientu CTBAT International Co.Limited (Atbildētājs) tiesvedībā pret Diamond Quest Ltd (Prasītājs), panākot apstrīdētās preču zīmes “XISHANGXI” (fig.) (reģ. Nr. M 72 423) atzīšanu par spēkā neesošu.

Pretstatītā preču zīme

Apstrīdētā preču zīme

Zīmējums

Mūsu klients CTBAT International Co.Limited 2019. gadā vērsās Apelācijas padomē ar iebildumu pret preču zīmes “XISHANGXI” /fig./ reģistrāciju attiecībā uz tabaku, cigaretēm un smēķēšanas piederumiem, pamatojoties uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 7. panta pirmās daļas 2. punktu. Apelācijas padome iebildumu apmierināja un atzina preču zīmi “XISHANGXI” par spēkā neesošu.

Tomēr preču zīmes “XISHANGXI” īpašnieks Diamond Quest Ltd cēla prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu, bet tiesa prasību noraidīja sekojošu apsvērumu dēļ:

  • Tiesa piekrita Atbildētājam, ka preces, uz kurām ir reģistrētas salīdzinātās preču zīmes, ir identiskas vai līdzīgas un tās tiek izmantotas smēķēšanas procesā vai smēķēšanas nodrošināšanā, tādējādi tām būs vienāds izmantošanas mērķis un nolūks, kā arī tie paši izplatīšanas un realizācijas kanāli;
  • Pretstatītās figurālās preču zīmes un apstrīdētā preču zīme ir veidotas līdzīgi – atbilstoši cigarešu paciņas formai, kā arī tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība, atbilstoši valstī esošajiem likumiem, tiek regulēta, ka patērētājam nav brīvas piekļuves precei. Līdz ar to tiesa atzīst un pievienojas Atbildētāja argumentācijai, ka ļoti būtiska nozīme ir tieši vārdiskajiem apzīmējumiem;
  • Vērtējot vārdiskos apzīmējumus salīdzinātajām preču zīmēm, tiesa ņem vērā EST praksē atzīto, ka preču zīmes sākuma daļu patērētāji iegaumē vieglāk, tomēr norāda, ka šajā gadījumā Latvijā ir ļoti maz patērētāju, kuri ļoti labi orientējas Āzijas valstu rakstībā un leksikā un salīdzinātajiem apzīmējumiem ir vieglāk izrunājama tieši beigu daļa, tādējādi patērētāji atcerēsies un iegaumēs tieši vārdisko apzīmējumu beigu daļu;
  • Būtiski ir arī Atbildētāja norādītie apstākļi, ka pamatojoties uz SKDS 2018. gadā veikto aptauju, smēķēšanai paredzēto produktu lielāko patērētāju loku veido jaunieši, personas ar zemiem ienākumiem un personas ar zemāku izglītības līmeni, tādējādi attiecīgo patērētāju uzmanības līmenis varētu būt zemāks un noteicošā komponente varētu būt cena.

Atbildētāju šajā lietā pārstāvēja preču zīmju patentpilnvarnieki Gatis Meržvinskis un Kristīne Viļķina.

Par autoru:

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.