Jaunumi

ORANGE vs. orange-pay.com – Latvijas Republikas Senāta 2019. gada 17. janvāra rīcības sēdes lēmums civillietā Nr. C30699616

2016. gadā Apvienotās Karalistes uzņēmums Orange Brands Services Limited (Prasītājs), ko šajā lietā visās tiesu instancēs pārstāvēja patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, jurists Gatis Meržvinskis, Vidzemes priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret SIA “TransferMoney”, fiziskām personām un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūtu par preču zīmju nelikumīgās izmantošanas pārtraukšanu un nemantiskā kaitējumu atlīdzināšanu, pamatojoties uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (LPZ) 4. panta 5. daļu, 4. panta 7., 8., 9. daļu, 27. panta 1. daļu, 28. pantu, 28.1 pantu, 39.2 1. daļu, Padomes Regulas (EK) Nr.207/2009 (26.02.2009) par Eiropas Savienības preču zīmi 1. panta 2. daļu un 9. panta 1. daļu.

Uzņēmumam Orange Brands Services Limited pieder Eiropas Savienībā reģistrētu preču zīmju saime “ORANGE”, tajā starpā preču zīmes “ORANGE” Nr. 011428323, “ORANGE MONEY” Nr. 013709134, “ORANGE CASH” Nr.011126448 u.c.

Uzņēmums SIA “TransferMoney” interneta vietnē www.orange-pay.com piedāvāja tādus pakalpojumus kā maksājumu sistēmu pakalpojumus, tostarp, maksājumu kontu atvēršanas pakalpojumus, maksājumu apstrādi, uzņēmumu izveides (reģistrēšanas) un pārdošanas pakalpojums dažādās jurisdikcijās, kā arī azartspēļu un ārvalstu darījumu licenču noformēšanas pakalpojumus, kas atbilst precēm un pakalpojumiem 9. un 36. klasē. Šis uzņēmums savā mājaslapā izmantoja apzīmējumu “Orange Pay”.

Pirmās instances tiesa atzina, ka SIA “TransferMoney” komercdarbībā izmantotais apzīmējums “Orange Pay” satur identisko daļu “Orange”, kas tiesas ieskatā ir dominējošais vārdiskais elements visās Prasītāja zīmes. Savukārt, apzīmējums “Pay” (tulkojumā no angļu valodas – “maksāt”) uzskatāms par aprakstošu attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā SIA “TransferMoney” norādītajā mājaslapā.

Spriedumā tiek arī norādīts, ka apzīmējums “Orange Pay” veido līdzīgas asociācijas ar Prasītāja preču zīmēm “ORANGE CASH”, “ORANGE MONEY” un “ORANGE BANK”, bet Prasītāja preču zīme “ORANGE” (Eiropas Savienībās preču zīmes Nr. 011428323) ir ar reputāciju apveltīta zīme Eiropas Savienībā. Proti, šai zīmei ir piedēvējams augsts atpazīstamības līmenis attiecībā uz telekomunikācijām, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar tiem saistītām precēm un pakalpojumiem.

Jau pirmās instances tiesa uzskata, ka Atbildētāji (fiziska persona un SIA “TransferMoney”), piesakot preču zīmi “Orange Pay”, piereģistrējot preču zīmi “OrangePay”, reģistrējot domēnu orangepay.com un nododot to komercdarbības veikšanai SIA “TranferMoney”, gan izmantojot domēnu www.orange-pay.com ir pieļāvuši LPZ 27. pantā noteikto preču zīmes pārkāpumu, šī likuma 4. panta 6. daļas 2. punktā minēto apzīmējumu izmantošanu komercdarbībā bez preču zīmju īpašnieka atļaujas.

Balstoties uz Prasītāja lūgumu, pirmās instances tiesa, konstatējot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, noteica galīgo pienākumrīkojumu – aizliegt Atbildētājiem izmantot komercdarbībā vārdisku un grafisku apzīmējumu “ORANGE” (vai Prasītāja zīmēm identiskus vai līdzīgus apzīmējumus) attiecībā uz 9. klases precēm un 36. pakalpojumiem.

Atbildētājs minēto pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja Rīgas apgabaltiesā.

Arī apgabaltiesa pievienojās pirmās instances atzinumiem un spriedumā atzina Prasītāja preču zīmju “ORANGE” augsto reputāciju Eiropas Savienībā un uzsvēra to, ka minētais preču zīmes pārkāpums ir pilnīgi pamatoti konstatējams un ir pamatoti piemērots aizliegums veikt pārkāpjošās darbības.

Visbeidzot, Atbildētājs (fiziska persona) iesniedza kasācijas sūdzību par otrās instances spriedumu, tomēr saskaņā ar 2019. gada 10. maija Latvijas Republikas Senāta Rīcības sēdes lēmumu Senatoru kolēģa atzina, ka ir Civilprocesa likuma 464.1 panta 2. daļas 2. punktā norādītais pamats atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, jo kasācijas sūdzības argumenti nerada pamatu uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas rezultāts ir nepareizs un, ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākizveidošanā.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.