Jaunumi

Mikasa Corporation veiksmīgi cīnās pret negodprātīgā nolūkā reģistrētu preču zīmi (2019. gada 15. novembra Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmums civillietā Nr. C30516018)

Pētersona patents – AAA Law civillietā Nr. C30516018 pārstāvēja Japānas uzņēmumu Mikasa Corporation, kas ir viens no pazīstamākajiem sporta piederumu ražotājiem pasaulē, kā arī ilggadējs Starptautiskās Volejbola federācijas rīkoto turnīru oficiālo bumbu piegādātājs.

Strīda būtība

Mikasa Corporation (“Prasītāja”) cēla prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par citas personas (“Atbildētājas”) vārdā reģistrētas figurālas preču zīmes “MIKASA official ball supplier to the BVF” (reģ. Nr. M 69 466) (“Apstrīdētā Zīme”) atzīšanu par spēkā neesošu.

Prasītāja norādīja, ka tā ir īpašniece Eiropas Savienības preču zīmēm “MIKASA”, kas ir reģistrētas attiecībā uz Nicas klasifikācijas 25. un 28. klases precēm, un ir spēkā esošas pirms Apstrīdētās Zīmes pieteikuma datuma (“Agrākās Zīmes”). Tā kā Apstrīdētā Zīme ir reģistrēta identiskām precēm 25. un 28. klasē un tās dominējošais elements pilnībā ietver Prasītājai piederošo apzīmējumu “MIKASA”, tā ir uzskatāma par sajaucami līdzīgu Prasītājas agrākajām preču zīmēm.

Iesniedzot pretprasību, Atbildētāja apgalvoja, ka tai ir pamatotākas īpašumtiesības uz figurālu apzīmējumu “MIKASA”, jo Atbildētāja šo apzīmējumu radījusi vēl pirms Prasītāja Agrāko Zīmju pieteikumu datumiem 1973. gadā, kā rezultātā tiesai jāliedz Prasītājam izmantot Agrākās Zīmes Latvijā.

Atbildētāja negodprātības apstāklis – klientam labvēlīgs rezultāts

Atbildētāja nesniedza pierādījumus, kas apstiprinātu tās paustos apgalvojumus. Turpretīm, Prasītājs sniedza uzskatāmus pierādījumus ne tikai tam, ka apzīmējumu, kuru itkā radījusi Atbildētāja, Prasītājs izmanto komercdarbībā jau kopš 1967. gada, bet arī tam, ka Atbildētāja ir pieprasījusi no Prasītāja autoratlīdzību par figurālā apzīmējuma “MIKASA” radīšanu. Bez tam, tika parādīts, ka Atbildētāja, sociālajos tīklos sniedzot nepatiesu informāciju sabiedrībai par savu saistību ar Prasītāju, veiksmīgi izvirzīja Apstrīdēto Zīmi par 2016. gada preču zīmi Latvijas Republikas rīkotajā konkursā.

Tiesa noraidīja Atbildētājas pretprasību kā nepamatotu, jo tās ieskatā lietas apstākļi, proti, Atbildētājas vēršanās pie Prasītāja ar lūgumu nodrošināt viņu ar mantiskiem labumiem un rīcība, reģistrējot Apstrīdēto Zīmi un pēc tam, liecināja par Atbildētājas negodprātīgu nolūku, kas izpaužās mēģinājumā liegt Prasītājam Agrāko Zīmju brīvu lietošanu, kā arī vēlmi negodprātīgi iedzīvoties uz Prasītāja labās reputācijas rēķina un iegūt no Prasītāja finanšu līdzekļus. Tiesa pilnībā apmierināja prasību kā pamatotu un atzina Apstrīdēto Zīmi par spēkā neesošu ar tās reģistrācijas datumu.

Nemantiskā kaitējuma atlīdzība

Par Atbildētājas atsaukšanos uz nepatiesiem faktiem, kā arī publiskajā telpā paustiem apgalvojumiem, radot maldinošu priekšstatu par ekonomisku saistību starp pusēm, klienta labā no Atbildētājas tika piedzīta morālā kaitējuma atlīdzība 5000 EUR apmērā par Agrāko Zīmju nelikumīgas izmantošanas rezultātā nodarīto kaitējumu šo zīmju reputācijai. Tiesas ieskatā šāda summa ir spējīga gan izpildīt gandarījuma funkciju, gan atturēt atbildētāju no līdzīga aizskāruma nodarīšanas nākotnē.

Komanda

Klienta intereses šajā lietā pārstāvēja biroja vadošais partneris Gatis Meržvinskis un jurists Toms Lintiņš.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.